Facebook

Privacy policy

UAB „Ekofiltras“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Ekofiltras“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

                                                                                       I. Pagrindinės sąvokos

Internetinė svetainė – svetainė, esanti adresu www.ekofiltras.lt, kurioje klientas gali pateikti užsakymą norimai prekei įsigyti.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

                                                                                         II. Asmens duomenys
1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai
UAB „Ekofiltras“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:
• Jūsų sutikimu;
• siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
UAB „Ekofiltras“ tvarko duomenis užsakymų priėmimo per internetinę svetainę vykdymo tikslu.
3. Tvarkomi asmens duomenys
UAB „Ekofiltras“ tvarko šiuos duomenis:
-su Jūsų sutikimu, užsakymų priėmimo per internetinę svetainę vykdymo tikslu:
-vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį ir papildomą informaciją;
Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami.
Duomenų valdytojas patvirtina, kad išvardinti asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
4. Slapukai
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Ekofiltras“ svetainėje www.ekofiltras.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Ekofiltras“ teikiamas paslaugas.
Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:
-Pirmųjų šalių slapukai– kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
-Trečiųjų šalių slapukai– kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų Tinklalapyje cookie (slapukai) naudojami Tinklalapio lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.
Jūs galite nuspręsti, ar norite priimti slapukus. Galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Jei slapukai yra išjungti, kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti. Savo duotą sutikimą priimti slapukus bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Duomenys apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Pirmo įėjimo į puslapį metu Vienai sesijai Unikalus identifikatorius
CookieLawCompliance Slapukas naudojamas svetainėje esančiam pranešimui dėl slapukų ir užtrikrina, kad vartotojui pranešimas būtų parodytas tik vieną kartą Įėjimo į puslapį metu 1 metus Reikšmė – “1”
wfvt_{Site ID} Wordfence Cookie (WordPress plugin) to group your session activity. Įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos Unikalus identifikatorius
wordpress_test_cookie Used by WordPress to check whether cookies are enabled. Įėjimo į puslapį metu 2 dienos WP+Cookie+check
wp-settings-{User ID} Used by WordPress to customise your view of admin interface, and possibly also the main site interface. Įėjimo į puslapį metu 2 dienos Unikalus identifikatorius
_ga Analtinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 24 valandos Unikalus identifikatorius
_gat Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Pirmo apsilankymo metu 1 minutė Unikalus identifikatorius

5. Asmens duomenų saugojimo terminas
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. UAB „Ekofiltras“ nustatyti tokie asmens duomenų saugojimo terminai: užsakymų priėmimo per internetinę svetainę vykdymo tikslu duomenys saugomi 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo įvykdymo dienos.
Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Ekofiltras“ teikia Jūsų duomenis:
• Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
• Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
• Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

                                                                                            III. UAB „Ekofiltras“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Ekofiltras“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
UAB „Ekofiltras“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

III. UAB „Ekofiltras“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Ekofiltras“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)
UAB „Ekofiltras“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

                                                                                                              IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Ekofiltras“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
· kreiptis į UAB „Ekofiltras“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Ekofiltras“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).
Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Ekofiltras“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Ekofiltras“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Ekofiltras“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
Raštu: Neries kr. 16B, LT-48402 Kaunas
El. paštu: info@ekofiltras.lt
Tel. Nr. +370 37 263100

Ši Privatumo politika yra patalpinta Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje www.ekofiltras.lt.
Paskutinė šios Privatumo politikos atnaujinimo data: 2019-06-28

This site is registered on wpml.org as a development site.